วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประมวลผลการเรียนการสอนรายวิชา

วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (3000-1101)

วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ประมวลการเรียนการสอนรายวิชา (Course Syllabus)


1. ชื่อวิชา ( Course Title ) ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2. อาจารย์ผู้สอน ( Teacher ) อ. ยูจีน ยุทธนากุล
3. จำนวนหน่วยกิต ( Course Gredit ) 3 หน่วยกิต
4. วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน -
5. เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชา ภาษาไทย
6. เป็นวิชาระดับ ปวส.
7. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา สื่อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะบุคคลและโอกาส วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่าน การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้ในงานอาชีพ และในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์ และเขียนโฆษณา เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต


8. ประมวลการเรียนรายวิชา ( Course outline )
8.1 ความมุ่งหมาย (ความหมายทั่วไปและ / หรือความมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม)
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
- สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
8.2 เนื้อหา
เนื้อหา ประกอบด้วย การใช้คำและสำนวนโวหาร การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟังและการดู การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่าน การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานเพื่องานอาชีพ การเขียนโครงการ การเขียนข้อความโฆษณา การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นและการศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง ลิลิตพระลอ
8.3 กิจกรรมการเรียนการสอน
- ดูวีดีทัศน์ ของท้องถิ่น
- พูดในโอกาสต่างๆ
- เขียนข่าว ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
8.4 วิธีประเมินผลการเรียนการสอน
- ทำรายงาน
- แบบฝึกหัด
- ทดสอบ
8.5 หนังสืออ่านประกอบ
- ราตรี โพธิ์เต็ง. (2552). ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : เอมพันธ์.
- สุภัค มหาวรากร. (2552). ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : เอมพันธ์.
- ประดิษฐ์ จันทร์แก้ว . บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่. จาก
http://203.172.176.3/elearning/course/view.php?id=2
กำหนดการเรียนการสอน รหัสวิชา 3000-1101 วิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ จำนวน 3 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 1
แนะนำการเรียน จุดประสงค์รายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน/ทดสอบก่อนเรียน / การอ่านออกเสียง

สัปดาห์ที่ 2
การใช้คำและสำนวนโวหาร

สัปดาห์ที่ 3
การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟังและการดู

สัปดาห์ที่ 4
ทดสอบเก็บคะแนน บทที่1-2 / การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่าน

สัปดาห์ที่ 5
การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่าน/ทดสอบเก็บคะแนน

สัปดาห์ที่ 6
การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆ/แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการพูด

สัปดาห์ที่ 7
ทดสอบพูดกิจกรรมกลุ่ม/ การเขียนจดหมายธุรกิจ

สัปดาห์ที่ 8
การเขียนรายงานเพื่องานอาชีพ

สัปดาห์ที่ 9
ทดสอบ เก็บคะแนน (ระหว่างภาค)

สัปดาห์ที่ 10
การเขียนรายงาน

สัปดาห์ที่ 11
การเขียนโครงการ

สัปดาห์ที่ 12
การเขียนข้อความโฆษณา

สัปดาห์ที่ 13
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่ 14
การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ

สัปดาห์ที่ 15
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น

สัปดาห์ที่ 16
การศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ

สัปดาห์ที่ 17
ทบทวนเนื้อหา/แนวข้อสอบ

สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาค

1 ความคิดเห็น:

  1. http://www.tempf.com/getfile.php?id=759916&key=4cc0e618c20c4

    ฝากไฟล์ การบ้านไว้หน่อย นะ อิอิ

    ตอบลบ

เพลงฮิต

~ ~ w e l c o m e to R's L i f e ~ )) ))