วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด


สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของห้องสมุด

2. ความสำคัญของห้องสมุด

3. วัตถุประสงค์ของห้องสมุด

4. ประเภทของห้องสมุด

5. ลักษณะที่ดีของห้องสมุด

6. มารยาทในการใช้ห้องสมุด


ความหมายของห้องสมุด


ห้องสมุด (Library) หมายถึง สถานที่จัดเก็บรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศซึ่งจัดไว้ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและโสตทัศนวัสดุ เช่น รูปภาพ ลูกโลก แผ่นเสียง ฯลฯ ตลอดจนฐานข้อมูลต่างๆที่สามารถสืบค้นได้ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เพื่อต้องการที่จะอธิบายให้ทราบถึงหน้าที่ ของหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น ศูนย์ข่าวสาร ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เอกสาร ศูนย์วัสดุอุปกรณ์ หอจดหมายเหตุ เป็นต้นความสำคัญของห้องสมุด

1. ด้านการศึกษา เป็นการสนับสนุนการศึกษาในระบบ ซึ่งเน้นการให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และสนับสนุนการศึกษานอกระบบ คือการศึกษาของประชาชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้ากับวิทยาการใหม่ๆ

2. ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นสถานที่สะสมสารนิเทศที่ช่วยส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม เช่นหนังสือวรรณคดี ศาสนา ประวัติศาสตร์

3. ด้านเศรษฐกิน ห้องสมุดช่วยให้ประชาชนได้อ่านหนังสือโดยไม่ต้องซื้อ อีกทั้งยังช่วยสร้างงานและสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถที่จะพัฒนาอาชีพการงานวัตถุประสงค์ของห้องสมุด

1. เพื่อการศึกษา ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องสมุดจึงเป็นสถานที่ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ความรู้และข่าวสารโดยเฉพาะความรู้ทางเทคโนโลยีจะทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3. เพื่อการค้นคว้าและวิจัย ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้า ทางวิชาการในสาขาต่างๆ

4. เพื่อความจรรโลงใจ การอ่านหนังสือนอกจากจะให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ในบางครั้งยังก่อให้เกิดความสุขทางใจ เกิดความประทับและความชื่อชอบในงานเขียนที่อ่าน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มาบันดาลใจให้เกิดการกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

5. เพื่อนันทนาการ การอ่านหนังสือเป็นการพักผ่อนหย่อยใจที่ดีอย่างหนึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2553 21:34

  ดีครับคุณบรรณารักษ์คนสวย.....
  แต่แก่ไปนิดเนาะ.....
  แต่ก็ไม่เป็นไร....
  โพสรูปบรรณารักษ์คนสวยรูปใหญ่ๆสักรูป.....อิอิ
  .......

  ตอบลบ

เพลงฮิต

~ ~ w e l c o m e to R's L i f e ~ )) ))